Ochrana soukromí a osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších údajů. Naše společnost, Gentlecodes s.r.o., IČO: 061 64 994, DIČ: CZ06164994 se sídlem Havlíčkova 299/16, Mělník, 276 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C277336 (dále jen „Společnost“), jakožto provozovatel webové stránky www.gentlecodes.com (dále jen „Web“) a poskytovatel dalších internetových služeb nakládá (zpracovává a shromažďuje) s osobními údaji v souladu s platnými předpisy, zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a to na dobu 10 let do odvolání. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům naší Společnosti, a subjektům personálně a majetkově propojenými s naší Společností, přičemž můžou být dále zpřístupněny obchodním partnerům a dalším subjektům.

Druhy shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů

Ve Společnosti shromažďujeme následující údaje o uživatelích našich služeb:

V případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenáváme například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě a další profilové informace (jako např. adresa, datum narození, profilové fotografie, věk, pohlaví, geografická poloha), případně obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, číslo kreditní karty. Další údaje o uživatelích jsou získávány prostřednictvím souborů cookie, jak je uvedeno zde: Cookies. V neposlední řadě pak získáváme určité údaje různých spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní a jež zde dobrovolně vyplní.

Účel zpracovávání a shromažďování osobních údajů

Poskytnuté údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

 • Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt);
 • Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných;
 • Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;
 • Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech Společnosti včetně dalších marketingových aktiv Společnosti, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem: info@gentlecodes.com
 • Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu Společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů;
 • Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení na níže uvedené adrese. V této souvislosti může docházet k předávání striktně anonymizovaných identifikátorů vycházejících z emailové adresy (tzv. hashů) třetím osobám za účelem automatizovaného behaviorálního cílení/segmentace reklamy uživatelům služeb Společnosti. Na základě těchto údajů však není možné v žádném případě identifikovat či ztotožnit určitého konkrétního uživatele.
 • K anonymnímu statistickému zaznamenávání; při každé návštěvě našich webových stránek či služeb námi poskytovaných dochází ukládání anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Jde však o ryze anonymní, statistické údaje, bez možnosti identifikovat konkrétního uživatele.

Souhlas se zpracováním

Návštěvou webových stránek naší Společnosti a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce naší Společnosti, dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky.

Způsoby zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. V této souvislosti nicméně zaručujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, která je možné po nás rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami Společnosti šifrovány.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e- maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek Společnosti nejsou šifrovány. V této důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte právo požadovat od naší Společnosti přístup ke svým osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (viz čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), právo na přenositelnost údajů (viz čl. 20 GDPR), popř. omezení zpracování (viz čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování (viz čl. 21 GDPR).

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na naši Společnost s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude Vaše žádost shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací je možné získat na e-mailové adrese: info@gentlecodes.com.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný naší Společností neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu 10 let, resp. po dobu, kdy je Váš účet aktivní nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě platných právních předpisů jsme povinni zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

 • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.);
 • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;
 • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webů Společnosti;
 • jako prostředek uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob.
 • Kontakt na správce webu

  Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na e-mail: info@gentlecodes.com, nebo nás kontaktujte na této adrese: GENTLECODES s.r.o., Plynární 10, 170 00 Praha 7, Česká republika

  V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze tohoto dokumentu.